Rekrutacja na wolne miejsca

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA DO PRZEDSZKOLA NR 3 TRWA od 1 do18  MARCA
ZAPRASZAMY!!

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021/2022

Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego            i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli dla których Miasto Gorlice jest organem prowadzącym

 

 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że od 8 lutego br. rozpocznie się składanie przez rodziców deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolach. Rekrutacja na wolne miejsca rozpocznie się
od 
1 marca do 18 

w Miejskim Przedszkolu Nr3 w MZS Nr 4 w Gorlicach.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w roku 2021/2022 w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich przeprowadza się na wolne miejsca                                              w przedszkolu.

1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach przyjmowani będą kandydaci zamieszkali na terenie miasta Gorlice.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Gorlice będzie większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe tj. :

•    wielodzietność rodziny kandydata,

•    niepełnosprawność kandydata,

•    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

•    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

•    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

•    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

•    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, na rok szkolny 2021/2022 brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr 392/XXXIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorlice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
4. Kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Gorlice mogą być przyjęci do miejskiego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole dysponować będzie nadal wolnymi miejscami.                

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli określa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2021 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 29 stycznia 2021 r.


Uchwała nr 392