Raport z ewaluacji

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ

PRZEDSZKOLA NR 3

W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ NR 4

W GORLICACH

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

Ewaluację prowadził zespół w składzie:

Jolanta Romaniuk-koordynator

Alina Maniak

Karolina Korzonek

Bożena Tenerowicz

Olga Wałęga

Zespół przeprowadził ewaluacje w oparciu o wcześniej opracowany projekt organizacji ewaluacji, oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem przebiegu ewaluacji.

PRZEDMIOT EWALUACJI

Działania przedszkola służą rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci oraz nabywania umiejętności czytania.

Działania przedszkola w zakresie przygotowania dzieci do nauki czytania m.in. poprzez upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców.

 CEL EWALUACJI

Zebranie informacji dotyczących działań podejmowanych przez przedszkole celem rozwijania zainteresowań czytelniczych u dzieci oraz kompetencji potrzebnych do osiągnięcia gotowości do nauki czytania.

          Wykorzystanie wyników, w celu doskonalenia jakości pracy przedszkola.

PYTANIA KLUCZOWE

 1. Jakie podjęto w przedszkolu działania służące rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci?
 2. W jaki sposób rozwijane są zainteresowania czytelnicze podczas zajęć edukacyjnych?
 3. W jaki sposób przedszkole przygotowuje dzieci do samodzielnego korzystania z książek?

KRYTERIA

1.różnorodność działań

2.atrakcyjność działań dla dzieci

3.włączanie rodziców w działania

4.tworzenie sytuacji edukacyjnych zachęcających do kontaktu z książką i przygotowujących do nauki czytania

5.oddziaływanie na dzieci

6.kształtowanie nawyku korzystania z biblioteki

   

METODY I TECHNIKI BADAWCZE

badanie ankietowe nauczycieli;

badanie ankietowe rodziców;

analiza dokumentów;

wywiad z dziećmi;

obserwacja zajęć

TRRMIN BADANIA

Maj 2017

ANALIZA ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD RODZICÓW

W celu zebrania informacji o zakresie aktualnie podjętych w przedszkolu działań na rzecz zachęcania dzieci do kontaktu z książką i promowania czytelnictwa przeprowadzono badania wśród rodziców trzech grup dzieci 3-6 letnich uczęszczających do naszego przedszkola. Skierowano 64 ankiet, wypełniono  59,co stanowi 100% materiału badawczego.

 1. W jakich działaniach prowadzonych przez Przedszkole związanych z zachęcaniem dzieci do kontaktu z książką brał/a Pan/i udział, był//a Pan/i informowana/y lub był/a Pan/i zachęcana/y? Proszę wybrać wszystkie odpowiedzi, które Panią/Pana dotyczą.
 1. zadania realizowane w domu np. codzienne czytanie 59-100%
 2.  wypożyczanie książeczek z przedszkolnej biblioteczki 47-80%
 3. tworzenie przez dzieci własnych książeczek 47-80%
 4. zajęcia w przedszkolu typu rodzice czytają dzieciom58-98%
 5.  udział w przedstawieniach teatralnych z wykorzystaniem literatury dla dzieci 55-93%
 6. wyjścia do biblioteki 56-5%
 7. kiermasze książek54-92%

i.wycieczki do muzeum54-92%

 1. inne,jakie?  2 osoby wpisały wypożyczanie książek z miejskiej biblioteki co stanowi 4%
 2. żadne z powyższych 0 %
 1. Które z zajęć związanych z zachęcaniem do kontaktu z książką, o których dziecko opowiadało lub Pan/i uczestniczył/a czy obserwował/a, zdaniem Pani/Pana było atrakcyjne dla dziecka?  Z jakiego powodu?

Najbardziej atrakcyjne zajęcia związane z książką według rodziców to:

-wyjścia do biblioteki miejskiej 14x-24% /nowe ciekawe doświadczenia, zachęta do czytania/

- udział w przedstawieniach teatralnych 14x-24%/moc wrażeń i emocji, zabawy oparte na obejrzanych teatrzykach, wymyślanie własnych inscenizacji/

-codzienne czytanie przez nauczyciela 12x-20%

- wyjścia do muzeum 6x-10%/częste nawiązywanie do tego co dziecko zobaczyło/

-wypożyczanie książeczek z przedszkolnej biblioteczki 4x-7%/motywacja do czytania/

-czytanie przez rodziców w przedszkolu 4x-7%/dzieci opowiadają o tym w domu/

-kiermasze książek 3x-5%

-tworzenie własnych książeczek 2x-3%

-konkursy związane z książkami 2x-3%

-zajęcia plastyczne 2x-3%

-przynoszenie do przedszkola swojej ulubionej książeczki 1x-2%

 1. Jak często w czasie pobytu dziecka z domu obserwuje Pani/Pan zachowania takie jak:

Dziecko:

 1. interesuje się książkami                       

CZĘSTO 57x-97%      RZADKO  2x-3%       NIGDY  0x-0%

     CZĘSTO  46x-80%    RZADKO  13x-2%    NIGDY 0x-0%

 1. prosi o przeczytanie np. bajki              

CZĘSTO   51x-86%      RZADKO  8x-14%    NIGDY 0x-0%

 1. bawi się w teatr                                              

CZĘSTO   26x-44%      RZADKO   30x-51%    NIGDY 3x-5%

 1. wymyśla historie                                  

CZĘSTO  46x-80%      RZADKO 13x-2%       NIGDY 0x-0%

 1. rysuje postacie z książek                      

CZĘSTO  35x-59%       RZADKO 21x-36%    NIGDY 3x-5%

 1. sygnalizuje, że chce nauczyć się czytać

CZĘSTO  37x-63%       RZADKO  21x-36%     NIGDY 1x-2%

 1. Jakie  zdaniem Pani/a można jeszcze wprowadzić nowe pomysły, aby pomóc dzieciom w rozwoju nawyku czytania i korzystania z książek jako źródła wiedzy?

Rodzice zaproponowali spotkania z autorami książek, ilustrowanie przeczytanych tekstów, porównywanie bajek oglądanych w telewizji z treściami zawartymi w książkach, czytanie legend, wymienianie się książeczkami między dziećmi, słuchowiska, obowiązkowe czytanie przez rodziców w przedszkolu i zapisywanie w zeszytach w celu zmotywowania rodziców.

 1. Czy zauważyła/ł Pani/Pan u dzieci pozytywne zmiany w zachowaniu wynikające z czytania im literatury dziecięcej? Jeśli tak, proszę zaznaczyć jakie zmiany Pani/Pan zauważyła/ł

Czytanie dzieciom literatury sprawia,

a. że się wyciszają; 45x-76%

b. zwiększa się  koncentracja uwagi; 44x-75%

c.  wpływa na rozwój wyobraźni; 52x-88%

d.  ćwiczy pamięć; 49x-83%

e. przygotowuje do samodzielnego czytania i pisania; 34x-58%

 1. wzbogaca słownictwo i rozwój umiejętności wysławiania się; 47x-80%
 2. wpływa na przeciwdziałanie agresji i umiejętność odróżniania dobra od zła 33x-56%

Ze zgromadzonych wyników badań wynika, że rodzice dobrze znają działania i inicjatywy podejmowane w przedszkolu związane z zachęcaniem dzieci do kontaktu z książką. Potrafią wskazać  najbardziej atrakcyjne zajęcia związane z książką, podać przykłady świadczące o atrakcyjności działań i aktywności dla dzieci. Rodzice zaproponowali nowe rozwiązania, pomysły, aby pomoc dzieciom w rozwoju nawyku czytania i korzystania z książek jako zródła wiedzy. Rodzice potwierdzili i zaobserwowali u dzieci pozytywne zmiany wynikające z czytania im literatury dziecięcej.

ANALIZA ANKIET DLA NAUCZYCIELI

Badaniem ankietowym zostały objęte nauczycielki przedszkola łącznie 5 osób.

1.Jakie aktywności/ zadania/ działania podjęła Pani w okresie roku szkolnego w celu rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych? Proszę wskazać wszystkie sposoby, które Pani wykorzystuje lub wpisać własne propozycje.

 1. prowadzenie zajęć edukacyjne z wykorzystaniem tekstów literatury dziecięcej5x-100%
 2. prowadzenie lub organizowanie zajęć nt. drogi powstawania książek i pracy osób z tym związanych np. ilustrator książek, wydawca, drukarz 5x-100%
 3. w kontaktach z dziećmi odwoływanie się do wartości opisanych w literaturze       dziecięcej 5x-100%
 4. czytanie dzieciom 5x-100%
 5. słuchanie opowiadań dzieci5x-100%
 6. rozmowy z dziećmi na temat przeczytanych wierszy, opowiadań czy baśni 5x100%
 7. rozmowy z dziećmi o potrzebie i sposobach szanowania książek 5x-100%
 8. wymyślanie z dziećmi  historyjek na podstawie obrazków 5x-100%
 9. proponowanie dzieciom ilustrowania przeczytanych tekstó5x-100%
 10. proponowanie dzieciom tworzenia prostych książeczek 5x-100%
 11. wystawianie spektakli lub scenek na podstawie literatury dziecięcej 5x-100%

ł. wychodzenie z dziećmi  do biblioteki (wypożyczanie książek, zajęcia w bibliotece ect) 5x-100%

m. umożliwienie dzieciom udziału w spotkaniach z autorami książek, wierszy,3x-60 %

n. inne,jakie?  -wypożyczanie książek do domu 1x-20%

                        -układanie rozdziału do książeczki ,,Gdzie jest słoneczko’’w

                         ramach akcji ,,Przedszkolaki piszą bajkę’’ 1x-20%

                         -przynoszenie do przedszkola swojej ulubionej bajki, wspólne

                          czytanie jej lub opowiadanie jej treści 1x-20%

2.Które z tych sposobów dzieci najbardziej lubią/najchętniej w nich uczestniczą/angażują się? Proszę wskazać dwa przykłady i je uzasadnić.

-słuchanie bajek, opowiadań

-wystawianie spektakli, scenek na podstawie literatury/ćwiczy pamięć/

-zabawy w teatr z wykorzystaniem kukiełek, pacynek/mogą się spontaniczne wypowiadać/

-wymyślanie zakończenia różnych utworów/rozwija wyobraźnie/

3.W jaki sposób włącza Pani rodziców dzieci (lub inne bliskie dzieciom osoby) w działania przedszkola związane z rozwijaniem zainteresowań czytelniczych dzieci? Proszę wskazać wszystkie sposoby, które Pani wykorzystuje i podać przykład realizacji.

 1. ustalanie z rodzicami zadań edukacji czytelniczej 5x-100%

-zachęcanie rodziców do codziennego czytania dzieciom

-zorganizowanie w holu gazetki na temat ,,Rola głośnego czytania ‘’

 1. zakup książek 3x-60%

-udział rodziców w organizowanych w przedszkolu kiermaszach książek

-wymiana książek pomiędzy dziećmi

 1. zapraszanie rodziców lub inne osoby z rodziny, na zajęcia 3x-60% np.;

-po obiedzie

-przy różnych okazjach

 1. (współ)organizowanie z rodzicami spektaklu teatralnego dla dzieci 4x-80% np.:

-pomoc w opanowani na pamięć roli

-przygotowanie strojów do wystawianych utworów

 1. zapraszanie rodziców na spotkanie z autorem lub ilustratorem książek dla dzieci np.: 0x-
 2. inne,jakie? 0x-
 3. nie włączam rodziców w działania związane z edukacją czytelniczą 0x

3.W każdym stwierdzeniu proszę wskazać właściwą odpowiedź:

                            TAK 5x-100%              NIE 0x

                            TAK  4x-80%               NIE 1x-20%

                                      TAK  0x                        NIE-5x-100%

 1. Czy na przestrzeni roku szkolnego obserwuje Pani u większości dzieci rozwój zainteresowań czytelniczych?         

         TAK 5x-100%              NIE           TRUDNO POWIEDZIEĆ

-dzieci chętniej wypożyczają książki do domu

-wzięły udział w konkursie plastycznym i recytatorskim

-często przynoszą do przedszkola swoje ulubione bajki

-wypożyczają książki z biblioteki szkolnej

-wymieniają się z kolegami książkami

l.p.

Przejawy zainteresowań czytelniczych

Dzieci:

Wrzesień 20....

Skala 1-2-3-4-5

Maj 20...

Skala 1-2-3-4-5

a interesują się książkami 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5
b opowiadają/nawiązują do przeczytanych książek    
c proszą o przeczytanie np. bajki    
d bawią się w teatr    
e wymyślają historie    
f rysują postacie z książek    
g sygnalizują, że chce nauczyć się czytać    
h samodzielnie czytają    

  We wszystkich punktach wzrósł poziom zainteresowań czytelniczych, dzieci 6 letnie próbują samodzielnie czytać, sygnalizują ze chcą nauczyć się czytać, nawiązują do przeczytanych bajek, interesują się książkami, chętnie rysują postacie z poznanych bajek, bawią się w teatr, wymyślają historie, proszą o przeczytanie bajki.

Ze zgromadzonego materiału wynika, że nauczyciele podejmują w okresie roku szkolnego szereg działań w celu rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych, zachęcają dzieci do kontaktu z książką, podtrzymują zainteresowanie dzieci literaturą dziecięcą. Wskazują te, które dzieci lubią najbardziej. Do swoich działań angażują  rodziców  i podają przykłady takich działań. Prowadzą współpracę z biblioteką miejską i szkolną, uczestniczą w zajęciach bibliotecznych.  Nauczyciele zaobserwowali u dzieci wzrost zachowań  świadczących o zainteresowaniach czytelniczych na koniec roku szkolnego. Należą do nich interesowanie się książkami, potrzeba kontaktu z książką, dostrzeganie znaczenia umiejętności czytania, chęć nauki czytania.

ANALIZA DOKUMENTÓW

Na podstawie analizy dokumentów/protokoły Rad Pedagogicznych, Roczny Plan Pracy  Przedszkola, dzienniki zajęć/ w roku szkolnym 2016/2017 zrealizowano następujące zadania związane z rozwijaniem zainteresowań i kompetencji czytelniczych dzieci:

-W salach zabaw przez cały rok funkcjonowały kąciki książki gdzie dzieci miały przestrzeń do kontaktu z książką

-Dzieci zapoznały się z przedszkolną biblioteką

-Wypożyczały książki do domu

-W holu przedszkolnym zorganizowano gazetkę informacyjną dla rodziców Mądre przedszkole czyta dzieciom

-Przez cały rok szkolny nauczyciele czytali dzieciom przez 20 min w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom, do czytania przyłączali się rodzice

-Odbyły się  2 Rady Pedagogiczne szkoleniowe Rozwijanie kompetencji czytelniczych u dzieci i  Wpływ głośnego czytania na rozwój dziecka

-Zorganizowano kiermasz książki

-Wzbogacono przedszkolną biblioteczkę o nowe pozycje książkowe

-Przeprowadzono konkurs plastyczny ,,Moja ulubiona postać z bajki’’

-Dzieci z grup starszych wzięły udział w konkursie recytatorskim w GCK/ 3 dzieci zdobyło wyróżnienie/

-Dzieci 5-6 wzięły udział w akcji literackiej ,,Przedszkolaki piszą bajkę’’ ,,Gdzie schowało się słoneczko’’, gościły dzieci z przedszkola nr 8, które zaprezentowały napisany rozdział książki a potem przekazywały dzieciom z przedszkola nr 2 stworzony  rozdział książki, zachęcając do utworzenia kolejnego. W miesiącu czerwcu gościły w MZS nr5 na uroczystym czytaniu powstałej bajki.

-Zorganizowano wycieczkę do muzeum Marii Konopnickiej do Żarnowca, dzieci zwiedziły dworek oraz park, wzięły udział w zajęciach, wysłuchały fragmenty wierszy i książek autorki

-Odbyło się 7 przedstawień teatralnych; teatrzyki Blaszany bębenek, Calineczka W krainie ekologii, Królewna Śnieżka, Gucio zaczarowany, oraz  2 wyjścia do GCK na spektakle teatralne Baśnie Dalekiego Wschodu i Najpiękniejsze baśnie braci Grimm.

-Dzieci z grup starszych i młodszych odwiedzały bibliotekę miejską z okazji Dnia Pluszowego Misia oraz Dnia Dziecka gdzie uczestniczyły w zajęciach, zwiedziły wypożyczalnię i czytelnie dla dzieci, poznały pracę bibliotekarki, słuchały bajek czytanych przez pracowników biblioteki, uczyły się wypożyczania książek, poznały warunki korzystania z biblioteki i zasady zachowania się w bibliotece i czytelni.

-Dzieci z oddziałów znajdujących się w szkole systematycznie korzystały z biblioteki szkolnej

-W ciągu całego roku szkolnego dzieci zaprezentowały przed rodzicami i dziadkami przedstawienia teatralne i inscenizacje na podstawie utworów znanych pisarzy i poetów polskich Rzepka, O żabkach w czerwonych czapkach, Kolorowe kredki, Przygody niegrzecznej żabki, Za co kochamy nasze mamy, Kogut i kura, Wakacje, Prezenty dla babci, Przygoda w Bałwankowie.    

-W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki odbyło się szereg zajęć edukacyjnych podczas, których dzieci dowiedziały się jak powstają książki, tworzyły własne książeczki, układały zakończenia do przeczytanych bajek, odbyły się konkursy wiedzy o książkach, starsze dzieci czytały młodszym, dzieci  bawiły się w teatr.

WYWIAD GRUPOWY Z DZIEĆMI

Wywiad przeprowadzono w grupie dzieci 5-6 letnich

1.Czy podczas zajęć w przedszkolu macie kontakt z książką?       

TAK-20x-100%                                     NIE-0x

2.Co się dzieje podczas takich zajęć?

-pani czyta bajki, książki, wiersze

-bawimy się w teatr

-wymyślamy co by było gdyby….

-rysujemy co nam się najbardziej podobało

-oceniamy bohaterów bajek, co było dobre a co złe

-zastanawiamy się czy to mogło się wydarzyć naprawdę

-niektórzy czytają sami

3.Czy lubicie takie zajęcia, podczas których czytane są książeczki?

TAK-20x-100%                                    NIE-0x

4.Co Wam się podoba na takich zajęciach z książkami?

-czasem są śmieszne i wszyscy się śmiejemy

-bo pani czyta nasze książki te, które przynosimy z domu

-bo możemy sobie ich wypożyczyć do domu

-czasem naśladujemy tych bohaterów, bawimy się w Else i Anne, w żłówie Ninga

-czasem pani czyta nam różne ciekawostki np. o zwierzętach , o kosmosie a to jest ciekawe

 Analiza  wywiadu z dziećmi wykazała, że dzieci mają kontakt z książką w przedszkolu, lubią takie zajęcia, potrafią wskazać co się wtedy dzieje, zajęcia uważają za atrakcyjne.

ARKUSZ  OBSERWACJI ZAJĘĆ 

                                              

Obserwacji dokonano w 2 grupach wiekowych 3-4 latki oraz 5-6 latki.

A. Działania służące rozwijaniu kompetencji czytelniczych[1]

 

Dyspozycje do obserwacji

wyniki obserwacji  
Tak/nie Spostrzeżenia/przykłady realizacji  
1 odwoływanie się do pozytywnych wzorców zachowań opisanych w literaturze dziecięcej Tak2x Ocena postępowania
2 wskazywanie dzieciom książek jako źródeł wiedzy Tak2x  
3 wykorzystywanie gier i zabaw czytelniczych Tak2x Dopasowywania przedmiotów do podanej bajki
6 wykorzystywanie zadań wzmacniających: koncentrację uwagi Tak2x  
7

Wykorzystywanie zadań rozwijających lub wzmacniających:

pamięć   Podawanie tytułu na pod.usłyszanego fragmentu
8 percepcję wzrokową i słuchową Tak2x Układanie obrazków wg.właściwej kolejności
9 analizę i syntezę wzrokową i słuchową Tak2x Odczytywanie nazw bajek
10 orientację góra-dół, prawo-lewo    
         
             

B. Atrakcyjność zajęć dla dzieci

liczba dzieci podczas zajęć ..............

 

Dyspozycje do obserwacji

wyniki obserwacji
Tak/nie Liczba dzieci, których to dotyczy
1 Czy dzieci biorą aktywny udział w zajęciach? Tak2x  
2 Czy zaobserwowano zachowania dzieci świadczące o atrakcyjności zajęć takie jak: śmiech-radość, zadawanie pytań, prośby o więcej, itp. Tak2x Duże zadowolenie dzieci,uśmiech na twarzach
3 Czy zaobserwowano zachowania świadczące o nieatrakcyjności zajęć, np. znudzenie, rozproszenie, przeszkadzanie, zniechęcenie zadaniami/aktywnościami? Nie2x  
4      

Wnioski z obserwacji

1.W każdej obserwowanej grupie wykorzystano po kilka  rodzajów działań służących rozwijaniu kompetencji czytelniczych dzieci.

2.Nauczyciele tworzą sytuacje służące rozwijaniu kompetencji  czytelniczych dzieci.

3.Podczas obserwacji zajęć edukacji czytelniczej dzieci były zainteresowane zajęciami, brały aktywny udział w zajęciach, na twarzach widoczny był uśmiech.

WNIOSKI

1.W przedszkolu prowadzone są różnorodne działania służące rozwijaniu zainteresowań czytelniczych  dzieci  oraz nabywania umiejętności czytania.

2.Rodzice są zadowoleni z działań przedszkola w zakresie przygotowania dzieci do nauki czytania,  zauważają pozytywne zmiany w zachowaniu dzieci, są zaangażowani w inicjatywy edukacji czytelniczej.

3.Nauczyciele stosują szeroką i atrakcyjną dla dzieci ofertę oddziaływań dydaktycznych., zachęcają do kontaktów z książką, podtrzymują zainteresowania dzieci literaturą dziecięcą oraz książkami popularnonaukowymi.

4.Tworzone sytuacje edukacyjne zachęcają do kontaktu z książką i przygotowują do nauki czytania.

5.Działania przedszkola przygotowują dzieci do samodzielnego  korzystania z książek w przyszłości.

REKOMENDACJE

1.Należy utrzymać na dotychczasowym wysokim poziomie  różnorodne działania służące rozwijaniu zainteresowań czytelniczych u dzieci.

2.Należy włączać w te działania rodziców uwzględniając ich propozycje.

Załączniki:

Ankiety dla nauczycieli

Ankiety dla rodziców

Wywiad z dziećmi

Arkusze obserwacji zajęć

 

Aktualna Data i Czas

Sroda, 26, wrzesień 2018

Ststystyka

Użytkowników:
8
Artykułów:
162
Odsłon artykułów:
75779

Gościmy

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.