Raport z ewaluacji

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ

PRZEDSZKOLA NR 3

W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ NR 4

W GORLICACH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Niniejszy raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 3 w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Gorlicach.

Powołano zespół ewaluacyjny, w skład którego weszły:

 

Katarzyna Tenerowicz– koordynator

Jolanta Romaniuk

Alina Maniak

Bożena Tenerowicz

Marzena Gajewska

 

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej przedszkola:

Stosowane metody pracy nauczycieli wspierają wielokierunkową /wszechstronną/ aktywność dziecka w przedszkolu.

 

Cel ewaluacji:

Pozyskanie informacji, czy stosowane metody pracy przez nauczycieli w naszym przedszkolu wspierają wielokierunkową /wszechstronną/ aktywność dziecka.

1. Zebranie informacji o stosowanych metodach pracy, wspierających wielokierunkową

aktywność dziecka w przedszkolu.

2. Stosowane metody pracy dostosowane są do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.

3. Ocena skuteczności stosowanych form i metod pracy wspierających wielokierunkową

aktywność dziecka w przedszkolu.

 

Kryteria ewaluacji:

1. Trafność stosowania form i metod pracy w aktywizowaniu dzieci.

2. Propagowanie aktywności dzieci w środowisku lokalnym.

3. Możliwości przedszkola w zwiększaniu aktywności dzieci

 

Pytania kluczowe:

1. Jakie metody i formy pracy wpływają aktywizująco na dzieci?

2. Jakie działania przedszkola sprzyjają wyzwalaniu aktywności dzieci

3.Jakie formy aktywności preferowane są przez dzieci ?

4. Czy dzieci prezentują swoje umiejętności (uroczystości, przedstawienia,

             ekspozycje, itp.)?

5. Czy wyposażenie przedszkola uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci ?

 

Źródła informacji:

1.         Ankiety dla rodziców.

2.         Ankiety dla nauczycieli.

3.         Dokumentacja przedszkola: protokoły rad pedagogicznych, dzienniki zajęć, plany wychowawczo- dydaktyczne.

 

Metody i techniki badawcze:

1.         Badanie ankietowe rodziców i nauczycieli.

2.         Badanie dokumentów przedszkola.

 

Narzędzia badawcze:

1.         Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

2.         Kwestionariusz ankiety dla rodziców

3.         Protokoły rady pedagogicznej

4.         Plany wychowawczo- dydaktyczne

 

Prezentacja wyników ewaluacji:

1.         Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli.

2.         Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.

 

Wnioski wynikające z analizy ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.

1.         Pierwsze pytanie dotyczyło oczekiwań rodziców odnośnie placówki. Na pytanie jakiego przedszkola oczekują państwo dla swojego dziecka, rodzice najczęściej wybierali odpowiedź, że przyjaznego dziecku ( 43 osoby) i bezpiecznego ( 37 osób). Dużo mniej rodziców zaznaczyło odpowiedź dotyczącą współpracy z wieloma specjalistami ( 9 osób) oraz posiadania przez przedszkole szerokiego wachlarza zajęć dodatkowych     ( 8 osób).

 

2.         Zdecydowana większość rodziców (48 osób) uważa, że ich dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez przedszkole, jeden rodzic nie ma zdania na ten temat.'

 

3.         Wszyscy rodzice , uważają, że wyposażenie przedszkola zapewnia warunki do wszechstronnej aktywności dzieci w przedszkolu.

 

4.         Zdecydowana większość rodziców ( 39 osób ) uważa, że przedszkole w bardzo dobrym stopniu dba o wszechstronny rozwój dzieci, dużo mniej ( 10 osób) uważa , że przedszkole dba o wszechstronny rozwój dzieci w stopniu dobrym.

 

5.         Wszyscy rodzice uznali, że przedszkole spełnia ich oczekiwania w zakresie oferty edukacyjnej dla dzieci.

 

6.         Pytanie dotyczące zajęć dodatkowych rozwijających aktywność dziecka, które rodzice chcieliby , aby pojawiły się w przedszkolu, było pytaniem otwartym, dającym rodzicom możliwość indywidualnej odpowiedzi, jednak aż 37 osób nie udzieliło żadnej odpowiedzi. Kilkoro rodziców zaproponowało następujące zajęcia:

- zajęcia taneczne - 9 osób

- zajęcia plastyczne – 4 osoby

- zajęcia plenerowe – 1 osoba

- zajęcia muzyczne – 1 osoba

- zajęcia ruchowe – 1 osoba

- programowanie – 1 osoba

- konstruowanie robotów – 1 osoba

 

7.         Pytanie dotyczące zajęć, które dzieci najbardziej lubią w przedszkolu , było pytaniem , w którym rodzice dokonywali wielokrotnego wyboru. Najwięcej rodziców , bo aż 40 osób uznało, że dzieci najbardziej lubią wycieczki, wyjścia do kina, teatru itp., niewiele mniej ( 32 osoby) wybrało zajęcia organizowane na świeżym powietrzu oraz zabawy swobodne w sali ( 27 osób) . Rodzice zaznaczyli także odpowiedź dotyczącą zajęć gimnastycznych (21 osób), występów przed publicznością ( 18 osób) oraz zajęć rytmiczno- muzycznych ( 17 osób).

Dodatkowo kilkoro rodziców dodało własną odpowiedź dotyczącą zajęć, które dzieci najbardziej lubią w przedszkolu, były to : praca w kartach pracy ( 2 osoby), zajęcia tematyczne z podstawy programowej ( 1 osoba) , zajęcia z języka angielskiego(1 osoba) oraz zajęcia konstrukcyjne ( 1 osoba).

 

Wnioski wynikające z analizy ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli.

W ankiecie wzięło udział 5 nauczycieli. Analiza poszczególnych wyników pozwoli uzyskać odpowiedzi na sformułowane pytania związane z metodami pracy stosowanymi przez nauczycieli, które wspierają wielokierunkową /wszechstronną/ aktywność dziecka w przedszkolu.

 

1.         Wszyscy nauczyciele w swojej pracy uwzględniają podstawę programową.

 

2.         Wszyscy nauczyciele uważają, że wyposażenie przedszkola sprzyja realizacji podstawy programowej.

 

3.         Na pytanie dotyczące w jaki sposób wspierana jest aktywność dzieci na zajęciach, wszyscy nauczyciele odpowiedzieli zgodnie, że w swojej pracy stosują ciekawe środki dydaktyczne rozbudzające ciekawość i zainteresowanie dzieci. Nauczyciele zadeklarowali także stosowanie metod aktywizujących ( 2 osoby), pochwał (2 osoby), odpowiednie motywowanie dzieci ( 2osoby), prowadzenie ciekawych tematów zajęć (2 osoby),       a także przydzielanie chętnym dzieciom dodatkowych zadań, uwzględnianie możliwości wszystkich dzieci, stopniowanie trudności, wprowadzanie życzliwej atmosfery oraz zadań pozwalających rozwijać indywidualne zainteresowania dostosowane do możliwości dzieci, śpiew, gesty, konkursy.

 

4.         Na podstawie odpowiedzi na pytanie jakie metody i środki dydaktyczne, stosowaneprzez Panią, zwiększają aktywność dzieci możemy stwierdzić, że nauczyciele w szerokim zakresie wspierają aktywność dzieci. Stosują następujące metody i środki dydaktyczne: elementy metody Ireny Majchrzak, metoda Carla Orffa, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, pedagogika zabawy, metoda samodzielnych doświadczeń, prób i błędów, metody czynne, oglądowe i słowne, metody działaniowe, metody zadań stawianych dziecku, pogadanki, opowieści i improwizacje ruchowe, inscenizacje, dramy, burza mózgów, innowacyjne metody pracy, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe, aktywne słuchanie muzyki, praca z książką, spacery, wycieczki.

 

5.         Na pytanie dotyczące wydarzeń organizowanych w środowisku lokalnym poprzez , które aktywizuje Pani dzieci , nauczycielki zdecydowanie odpowiedziały, że są to wyjścia do kina, teatru, Biblioteki Miejskiej, udział w festynach, koncertach w Szkole Muzycznej, udział         w imprezach charytatywnych, programach profilaktycznych, turniejach tańca, organizowanie uroczystości np.: ‘’Apel dla Niepodległej’’, występy dla rodziców, dziadków, udział w ‘’Biegu dla Niepodległej’’.

 

6.         Na pytanie dotyczące działań jakie podejmuje Pani w celu aktywizowania dzieci podczas pobytu w przedszkolu większość nauczycieli odpowiedziała, że są to spotkania z ciekawymi osobami prezentującymi min. ciekawe zawody, np.:

spotkanie z policjantem, dietetykiem, pielęgniarką, sportowcem. Nauczyciele prowadzą także ciekawe zajęcia edukacyjne, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze. Rozwijają uzdolnienia plastyczne, muzyczno- ruchowe, teatralne, prowadzą zajęcia plastyczno- techniczne wyzwalające kreatywność dzieci, przygotowują do udziału

w uroczystościach, zachęcają do gry w szachy.

 

7.         Wszyscy nauczyciele zgodnie uznali że, współpracują ze sobą poprzez wymianę informacji, pomysłów, doświadczeń, wzajemne uzupełnianie się, dzielenie materiałami dydaktycznymi, wspólny udział w konkursach i różnego rodzaju przedsięwzięciach.

 

8.         Nauczyciele starają się jak najlepiej współpracować z rodzicami w celu rozwijania wszechstronnej aktywności dzieci w przedszkolu. Najczęściej są to rozmowy z rodzicem na temat zaobserwowanych aktywności dziecka, jego zainteresowań, osiągnięć, podsuwanie dodatkowych rozwiązań i pomysłów. Zachęcanie i angażowanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu grupy, udział w konkursach organizowanych przez przedszkole, uroczystościach, występach, wycieczkach.

 

9.         W naszym przedszkolu nauczyciele stosują wiele zajęć dodatkowych w celu rozwijania wszechstronnej aktywności dziecka, są to: zajęcia wyrównawcze, gry oraz zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej, gra w szachy, spotkania z ciekawymi osobami  ( sportowcami) realizowanie programów profilaktycznych min. ‘’Przyjaciele Zippiego’’, organizowanie mini konkursów oraz udział w konkursach o zasięgu lokalnym               i ogólnopolskim.

 

10.       Na pytanie dotyczące jakiej formy aktywności dzieci najchętniej podejmują

z własnej inicjatywy, zdecydowana większość nauczycieli odpowiedziała , że są to swobodne zabawy w sali w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe, również na świeżym powietrzu, zabawy tematyczne, konstrukcyjne oraz gra w szachy i podlewanie kwiatów.

 

11.       Pytanie dotyczące zajęć, które dzieci najbardziej lubią w przedszkolu , było pytaniem , w którym nauczyciele dokonywali wielokrotnego wyboru. Wszyscy nauczyciele uznali , że dzieci najbardziej lubią wycieczki, wyjścia do kina, teatru itp. oraz swobodne zabawy w sali, są także zainteresowane zabawami zorganizowanymi na świeżym powietrzu, zajęciami gimnastycznymi oraz rytmiczno- ruchowymi. Dzieci lubią także zajęcia tematyczne , uzupełnianie kart pracy, chętnie rysują, kolorują, wycinają.

 

Ostateczne wnioski z ewaluacji wewnętrznej

 

1.         Zdecydowana większość rodziców uważa, że ich dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez przedszkole, a placówka jest bardzo dobrze wyposażona   i zapewnia warunki do wszechstronnej aktywności dzieci w przedszkolu oraz w bardzo dobrym stopniu dba o wszechstronny rozwój dzieci. Wszyscy rodzice uznali, że przedszkole spełnia ich oczekiwania w zakresie oferty edukacyjnej.

 

2.         Nauczyciele w szerokim zakresie wspierają wszechstronną aktywność dzieci. Stosują następujące metody i środki dydaktyczne: elementy metody Ireny Majchrzak, metoda Carla Orffa, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, pedagogika zabawy, metoda samodzielnych doświadczeń, prób i błędów, metody czynne, oglądowe , słowne, metody działaniowe, metody zadań stawianych dziecku, pogadanki, opowieści, improwizacje ruchowe, inscenizacje, dramy, burza mózgów, innowacyjne metody pracy, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe, aktywne słuchanie muzyki,  spacery, wycieczki.

 

3.         Wszyscy nauczyciele podejmują wiele działań sprzyjających wyzwalaniu aktywności dzieci.

 

4.         Dzieci prezentują swoje umiejętności na licznych uroczystościach, przedstawieniach, angażują się w akcje charytatywne, uczestniczą w konkursach na terenie przedszkola oraz na szczeblach lokalnych i ogólnopolskich.

 

 

ANKIETA DLA RODZICÓW

1.         Jakiego przedszkola oczekują państwo dla swojego dziecka:

a)         przyjaznego dziecku

b)         bezpiecznego

c)         współpracującego z wieloma specjalistami

d)        posiadającego szeroki wachlarz zajęć dodatkowych

 

2.         Czy Pani/Pana dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach organizowanych przez przedszkole?

a)         Tak

b)         Nie

c)         Nie mam zdania

 

3.         Czy wyposażenie przedszkola, Pani/ Pana zdaniem zapewnia warunki do wszechstronnej aktywności dziecka w przedszkolu.

a)         Tak

b)         Nie

 

4.         W jakim stopniu Pani/ Pana zdaniem przedszkole dba o wszechstronny rozwój dziecka.

a)         Bardzo dobrym

b)         Dobrym

c)         Nie mam zdania

 

5.         Czy przedszkole spełnia oczekiwania Pani/ Pana w zakresie oferty edukacyjnej dla dzieci?

a)         Tak

b)         Nie  

 

6.         Jakie zajęcia dodatkowe rozwijające aktywność dziecka chciałaby Pani/ Pan, aby pojawiły się w przedszko

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

7.         Które zajęcia dziecko lubi najbardziej w przedszkolu?

a)         Wycieczki, wyjścia do kina, teatru itp.

b)         Swobodne zabawy w sali

c)         Zajęcia organizowane na świeżym powietrzu

d)        Zajęcia gimnastyczne

e)         Zajęcia rytmiczno- muzyczne

f)         Występy przed publicznością

g)Inne…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

Analiza poszczególnych punktów ankiety pozwoli uzyskać odpowiedź na sformułowane pytanie dotyczące stosowanych metod pracy przez nauczycieli wspierających wielokierunkową /wszechstronną/ aktywność dziecka w przedszkolu.

 

1.         Czy w swojej pracy uwzględnia Pani podstawę programową?

a)         Tak

b)         Nie

 

2.         Czy wg Pani wyposażenie przedszkola sprzyja realizacji podstawy programowej?

a)         Tak

b)         Nie

 

3.         W   jaki   sposób wspierana jest aktywność dzieci na zajęciach?

…………………………………………………………………………………………………………………

4.         Jakie metody i środki dydaktyczne, stosowane przez Panią, zwiększają wszechstronną aktywność dzieci w przedszkolu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.         Poprzez jakie wydarzenia organizowane w środowisku lokalnym aktywizuje Pani dzieci?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.         Jakie działania podejmuje Pani w celu aktywizowania dzieci podczas pobytu

  w przedszkolu?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.         W jaki sposób współpracuje Pani z innymi nauczycielami w celu rozwijania wszechstronnej aktywności dzieci w przedszkolu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.         W jaki sposób współpracuje Pani z rodzicami w celu rozwijania wszechstronnej aktywności dzieci w przedszkolu?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.         Jakie zajęcia dodatkowe realizuje Pani w celu rozwijania wszechstronnej aktywności dzieci w przedszkolu?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.       Jakie formy aktywności dzieci najchętniej podejmują z własnej inicjatywy?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.       Które zajęcia dzieci lubią najbardziej w przedszkolu?

a)         Wycieczki, wyjścia do kina, teatru itp.

b)         Swobodne zabawy w sali

c)         Zabawy organizowane na świeżym powietrzu

d)        Zajęcia gimnastyczne

e)         Zajęcia rytmiczno- muzyczne

f)         Występy przed publicznością

g)         Inne……………………………………………………………………………………..

Aktualna Data i Czas

Poniedzialek, 25, styczeń 2021

Ststystyka

Użytkowników:
9
Artykułów:
303
Odsłon artykułów:
252721

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.