Raport z ewaluacji

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ

PRZEDSZKOLA NR 3

W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ NR 4

W GORLICACH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

Niniejszy raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 3 w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Gorlicach. 
 W celu przeprowadzenia ewaluacji powołano zespół ewaluacyjny, w skład którego weszły:
Karolina Korzonek – koordynator
Jolanta Romaniuk
Alina Maniak 
Bożena Tenerowicz
Katarzyna Tenerowicz
Marzena Gajewska
 
Przedmiot ewaluacji:
1.W przedszkolu kształtuje się postawy i respektuje normy społeczne :
a) nauczyciele uczą dzieci bezpiecznych zachowań i wdrażają do przestrzegania norm społecznych w grupie,
b)dzieci w przedszkolu wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
 
Cele ewaluacji:
1.Zebranie informacji dotyczących działań podejmowanych przez przedszkole w zakresie przestrzegania norm społecznych przez dzieci określonych w „Kontraktach grupowych”
2. Ocena skuteczności podejmowanych w przedszkolu działań  w zakresie kształtowania postaw i respektowania norm społecznych u dzieci. 
3. Wykorzystanie wyników w celu doskonalenia wysokiej jakości pracy przedszkola oraz ich efektów.
 
Pytania kluczowe:
1. W jaki sposób przedszkole zapewnia bezpieczne warunku pobytu dziecka w przedszkolu?
2. Jakie działania podejmuje przedszkole, aby zachowania dzieci nie stanowiły zagrożenia dla
siebie i innych?
3. Jakie działania związane z bezpieczeństwem i wzmacnianiem zachowań właściwych dzieci
prowadzą nauczyciele?
4.Jakie umiejętności i wiadomości związane z bezpieczeństwem nabyły dzieci?
5.Co rodzice sądzą o bezpieczeństwie dzieci w przedszkolu? Czy czują się bezpiecznie
w naszej placówce?
Metody i techniki badawcze:
- ankietowanie rodziców
- ankietowanie nauczycieli 
- wywiad z kierownikiem przedszkola
- wywiad z dziećmi
- analiza dokumentów
 
Kryteria: 
- zrozumienie zasad bezpiecznego zachowania w przedszkolu 
- przestrzeganie zasad 
- zgodność z aktami prawnymi 
- dostępność i powszechność 
-  jawność
 
Sposób prezentacji raportu:
- nauczycielom podczas Rady Pedagogicznej
-rodzicom podczas zebrania

Wyniki badań

Obiekt przedszkolny gwarantuje dzieciom bezpieczny pobyt w przedszkolu. Wszystkie pomieszczenia przedszkola urządzone są tak aby były bezpieczne dla dzieci. Sprzęty dostosowane są do wieku, zabawki nie stwarzają zagrożenia. Ogród przedszkolny jest miejscem bezpiecznym, ponieważ jest w całości ogrodzony, urządzenia znajdujące się na nim spełniają wymogi bezpieczeństwa, plac jest na bieżąco porządkowany, na bieżąco kontroluje konserwator plac zabaw i znajdujące się tam sprzęty . Z analizy dokumentów wynika, że obowiązujące przeglądy techniczne są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz terminowo. Przedszkole posiada wewnętrzne przepisy prawne /regulaminy, procedury/ związane z bezpiecznym pobytem dziecka w przedszkolu. Poziom zabezpieczeń przed czynnikami zewnętrznymi jest adekwatny do potrzeb: dzieci wydawane są zgodnie
z upoważnieniami, drzwi zewnętrzne są zamykane w ciągu pracy przedszkola, zaznaczone są drogi ewakuacyjne, widoczne są nr alarmowe, tablice .

W przedszkolu respektowane są normy społeczne. Każda grupa posiada Kodeks Grupowy, który jest ogólnodostępny w salach. Pożądane zachowania wzmacnia się poprzez system nagród. Dzieci wzięły udział w próbnej ewakuacji przy udziale przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, w spotkaniu z policjantem, przedstawicielami Straży Miejskiej i ratownikiem medycznym. Dzieci poznały numery alarmowe, dowiedziały się co robić w sytuacjach zagrożenia. Znają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, wiedzą jak zachowywać się podczas spacerów, wycieczek, wyjść poza teren przedszkola.

Wszyscy nauczyciele stwierdzili, że dzieci znają zasady, których się od nich oczekuje. Eliminowane są lub minimalizowane niepożądane zachowania dzieci. Podstawowymi formami w tym zakresie są kodeksy postępowania dziecka w grupie, indywidualne rozmowy z rodzicami. Każdy z nauczycieli stosuje system kar i nagród polegający na wzmacnianiu zachowań pożądanych poprzez przyznawanie nagród w różnorodnych formach. Nauczyciele realizują zagadnienia bezpieczeństwa różnych formach są to: realizacja tematów kompleksowych, zabawy, spacery i wycieczki, organizowanie teatrzyków o tej tematyce. Rodzice są informowani o niepożądanych zrachowaniach dzieci, jak również o wzorowym zachowaniu. W sytuacjach trudniejszych, gdy nie skutkuje ustalony wspólny front oddziaływania na dziecko nauczyciele podejmują współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Nauczyciele realizują zagadnienia bezpieczeństwa w różnych formach, najczęstszą są zajęcia zorganizowane, zabawy tematyczne, współpraca z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem (Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Pogotowie).Nauczyciele przeszli szkolenia w zakresie BHP oraz pierwszej pomocy.

W opinii badanych rodziców dzieci w przedszkolu czują się bezpieczne. Są zapoznawane
z „Kodeksem Przedszkolaka” oraz prawami dziecka. Zdecydowana większość badanych rodziców potwierdza, że jest informowana o problemach, niewłaściwych zachowaniach swoich dzieci, nauczyciele współdziałają z rodzicami w rozwiązywaniu problemów. Zdaniem rodziców dzieci chętnie zostają w przedszkolu, nie ma w obrębie placówki miejsca, w którym dzieci czułyby się niepewnie.

Wnioski

 1. Dokumenty regulujące zasady bezpieczeństwa w przedszkolu zgodne są
  z obowiązującymi aktami prawnymi.
 2. Regulaminy wewnętrzne są dostępne dla pracowników i rodziców oraz omawiane na zebraniach z rodzicami i spotkaniach Rady Pedagogicznej.
 3. Zagospodarowanie przestrzeni przedszkola w której przebywają dzieci jest funkcjonalne i bezpieczne.
 4. Każdy oddział ma opracowany „Kontrakt grupowy”, wywieszony w sali.
 5. Dzieci, pracownicy przedszkola oraz dzieci znają zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu.
 6. Organizowane są spotkania ze specjalistami zajmującymi się bezpieczeństwem.
 7. Nauczyciele stosują systemy motywacyjne mające na celu wzmacnianie właściwych zachować a eliminowanie negatywnych.

Rekomendacje

 1. Utrzymać na dotychczasowym wysokim poziomie jakość pracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
 2. Zadbać o dalszą dobrą współpracę z instytucjami, które uczą dzieci odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożeń.

Załączniki

KWESTIONARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO Z DZIEĆMI

 1. Czy jest coś czego boisz się w przedszkolu?
 2. Czy wiesz jak należy zachować się ?
  1. Podczas posiłków
  2. Podczas zajęć z panią
  3. Podczas zabawy w sali
  4. Podczas spaceru
 3. Co to znaczy być grzecznym?
 4. Co wolno robić w przedszkolu a czego nie?

KWESIONARIUSZ WYWIADU Z KIEROWNIKIEM PRZEDSZKOLA

 1. Jak Pani sądzi, czy dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu?
 2. Co świadczy o bezpieczeństwie dziecka w przedszkolu?
 3. Jakie działania wychowawcze i profilaktyczne podejmuje placówka aby zachowania dzieci nie stanowiły zagrożenia dla siebie i innych?

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICÓW

1.Czy zdaniem Państwa zapewniamy dzieciom odpowiednią opiekę w przedszkolu?

□ Tak

□ Nie

2.Czy wychowawca informuje rodziców o niewłaściwym zachowaniu dziecka
w przedszkolu?

□ Tak

□ Nie

3.Czy Państwa zdaniem w przedszkolu istnieje miejsce , w którym dziecko nie czuje się bezpiecznie ?

□ Tak

□ Nie

Jeżeli uważacie Państwo , że istnieje takie miejsce , to proszę napisać , jakie to miejsce - .......................................................................................................................................... .

4.Czy Państwa zdaniem nauczyciele właściwie reagują na niepożądane zachowanie dzieci
w przedszkolu ?

□ Tak

□ Nie

5.Czy Państwa dziecko chętnie pozostaje w przedszkolu ?

□ Zawsze

□ Czasami

□ Rzadko

6. Czy Państwa zdaniem obiekt przedszkolny i jego wyposażenie gwarantuje dzieciom bezpieczny pobyt w placówce?

□ Tak

□ Nie

7. Czy według Państwa dzieci mają przyswajane zasady bezpieczeństwa? Czy dziecko korzysta z tej wiedzy w przedszkolu?

□ Tak

□ Nie

8. Czy Państwa zdaniem przyprowadzenie i odbieranie dzieci, wycieczki, wyjścia poza teren placówki odbywa się w sposób dobrze zorganizowany i zgodny z procedurami gwarantujący bezpieczeństwo?

□ Tak

□ Nie

9. Czy możecie Państwo liczyć na wsparcie ze strony przedszkola, jeśli pojawiają się problemy wychowawcze z dzieckiem ?

□ Tak

□  Raczej tak

□  Raczej nie

□  Nie

10  . Czy uważacie Państwo, że przedszkole jeszcze coś powinno robić, żeby dzieci były bezpieczne i właściwie się zachowywały ?

Proszę podać swoje propozycje.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA NAUCZYCIELI

 1. Czy Pani zdaniem obiekt przedszkolny i jego wyposażenie gwarantuje dzieciom bezpieczny pobyt w placówce?

       Tak

       Raczej tak

       Raczej nie

       Nie

 1. Czy dzieci znają zasady bezpieczeństwa i przestrzegają ich podczas zajęć i zabaw
  w sali oaz na terenie całego przedszkola?

       Tak

       Raczej tak

       Raczej nie

       Nie

 1. Poprzez jakie działania uczy Pani zasad bezpieczeństwa swoich wychowanków? (proszę zaznaczyć nie więcej niż trzy odpowiedzi)

       Realizację tematów kompleksowych

       Udział dzieci w teatrzykach

       Organizację spotkań z przedstawicielami służb bezpieczeństwa

       Zabawy

       Prace użyteczne

       Kontrakty grupowe

       Spacery, wycieczki

       Inne, jakie?...........................................................................................................

 1. Jakie umiejętności i wiadomości z zakresu bezpieczeństwa nabrały dzieci w bieżącym roku szkolnym?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. W jaki sposób reaguje Pani na zachowania wychowanków zagrażające bezpieczeństwu ich i innych dzieci? (proszę zaznaczyć nie więcej niż trzy odpowiedzi)

       Odwoływanie się do zawartych umów, kontraktów

       Stosowanie systemu kar i nagród

       Tłumaczenie i rozmowy z dzieckiem

       Rozmowa z rodzicami i ustalenie wspólnego frontu działań wychowawczych

       Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną

 1. W jaki sposób wzmacnia Pani pożądane zachowania dzieci? (proszę zaznaczyć nie więcej niż trzy odpowiedzi)

       Pochwałę słowną

       Nagrody rzeczowe

       Przydzielenie funkcji ulubionych przez dziecko

       Pochwałę do rodzica

       Tablica motywacyjna

       Inne, jakie?.......................................................................................................

 1. Czy zna Pani przepisy i regulaminy dotyczące bezpieczeństwa w przedszkolu?

       Tak

       Raczej tak

       Raczej nie

       Nie

 1. W jakich formach doskonalenia związanych z bezpieczeństwem brała Pani udział?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KWESIONARIUSZ ANKIETY DLA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH

 1. Czy Pani zdaniem dzieci w przedszkolu są bezpieczne?

       Tak

       Raczej tak

       Raczej nie

       Nie

 1. Co wpływa na bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu (proszę zaznaczyć nie więcej niż dwie odpowiedzi)

       Drzwi wejściowe są zamykane w ciągu dnia

       Dzieci są wydawane tylko osobom upoważnionym

       Zabawki i sprzęty przedszkolne są dostosowane do dzieci

       Zapewniona jest opieka w każdym miejscu pobytu dzieci na terenie placówki

 1. Czy zna Pani regulaminy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa?

       Tak

       Raczej tak

       Raczej nie

       Nie

 1. W jaki sposób przestrzega Pani zasad bezpieczeństwa? (proszę zaznaczyć nie więcej niż dwie odpowiedzi)

       Stosuję przepisy BHP

       Stosuję dobrą praktykę żywieniową, czynności wykonywane są tak, aby nie zagrażały bezpieczeństwu dzieci

       Pomieszczenia i sprzęt kuchenny używane są zgodnie z ich przeznaczeniem

       Dzieci nie mają dostępu do środków chemicznych

       Mówię dzieciom o zagrożeniach wynikających z nieprawidłowego korzystania z toalety, z urządzeń i zabawek na placu zabaw;

 1. W jakim stopniu są przestrzegane przepisy związane z bezpieczeństwem przez: (proszę zaznaczyć wstawiając „x” w kratkę w skali 1-5, gdzie 1-nie przestrzega zasad, 5-przestrzega wszystkie zasady)

Nauczycieli:

1 2 3 4 5

Pracowników niepedagogicznych:

1 2 3 4 5

Dzieci:

1 2 3 4 5

Aktualna Data i Czas

Piatek, 23, sierpień 2019

Ststystyka

Użytkowników:
8
Artykułów:
221
Odsłon artykułów:
157058

Gościmy

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.