Zajęcia dodatkowe

Obserwując nasze dzieci wiemy, co je ciekawi, co im najlepiej wychodzi, a z czym radzą sobie gorzej. Trudno jest jednak nadążyć za zmieniającymi się  zainteresowaniami. W pierwszych latach rozwój dziecka przebiega szybko, stąd trudno przesądzać o talentach malucha na początku przedszkola.

Oferta:


Katecheza  - Piotr Zima
  Oddział I -  wtorek godz    9:30  - 10:00

Oddział II -  wtorek  godz.      09:00  -  09:30

                     środa  godz.      13.15  -  13.45

Oddział A  -     poniedziałek     godz.    12:30   -  13:00

                    wtorek godz.       8:00  -  8:30

Oddział B    - środa   godz.     12:30  -  13:00

                          piątek godz.      12:30  -  13:00  

 

Język angielski  - Marzena Gajewska

Oddział I ( maluszki)     -   piątek 10:30 - 11:00

         Oddział II    -   poniedziałek 12:00- 12:30

                                  czwartek     10:30 -11:00

Oddział  A    -   środa 11:00 -11:30

                               czwartek   12:30:00  - 13:00

Oddział   B     -     poniedziałek    10:00 - 10:30

                                  środa 10:30 -    11:00

 

 

Zajęcia logopedyczne- Marzena Gajewska

 

Zajęcia logopedyczne odbywają się
w zespołach 4 osobowych i trwają po pół godziny tygodniowo w każdym
z nich:

- Dzieci z grupy A (w MZS nr 4) 9:30 - 10:00 wtorek oraz  godz. 11.30- 12:30 - środa,
- Dzieci z grupy B ( w MZS nr 4) godz. 10.30-11:30 - poniedziałek
- Dzieci z grupy I i II w Przedszkolu na ul. Potockiego - poniedziałek 12:30 - 13:30 oraz czwartek godz. 10:00- 10.30

 

Głównym celem zajęć logopedycznych jest kształtowanie i usprawnianie mowy dzieci.

Cele szczegółowe:

 • - kształtowanie prawidłowych nawyków oddechowych,
 • - usprawnianie narządów artykulacyjnych,
 • - stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
 • - rozwijanie percepcji słuchowej,
 • - wzbogacanie zasobu słownictwa,
 • - wywoływanie prawidłowego brzmienia zaburzonych głosek,
 • -wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami mowy,
 • -budzenie motywacji do ładnego mówienia,
 • -rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole.

 

 

METODY PRACY:

 • - logopedyczne (charakterystyczne dla postępowania logopedycznego),
 • - lingwistyczne (kultura żywego słowa, ćwiczenia fonetyczne, dykcyjne),
 • - pedagogiczne (wszelkie metody stosowane na gruncie terapii pedagogicznej),
 • - psychologiczne (techniki relaksacyjne, motywowanie, psychodrama).

 

 

 

Zajęcia z pedagogiki Marii Montessori 

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego oraz kulturowego i społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności oraz współdziałania w grupie.

Każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie...

Motto Montessorii, brzmi: "Daj mi czas". Każde dziecko, w różnym czasie zdobywa umiejętności, których próba przyspieszania, w pojęciu Montessori, niczego dobrego nie przynosi.

Założenia pedagogiki według Marii Montessori:

 • uczenie przez działanie - wychowankowie zdobywają wiedzę, kompetencje, umiejętności i doświadczenie poprzez własną spontaniczną aktywność; nauczyciele nie narzucają dziecku działań, ale jedynie współpracują w procesie wychowawczym
 • samodzielność - dzieci samodzielnie podejmują decyzję dotyczącą miejsca, rodzaju i czasu pracy; decyzja jest indywidualna lub podejmowana razem z partnerem; w ten sposób dzieci kształcą swoje indywidualne zdolności i nabierają doświadczenia w prawdziwej ocenie własnych umiejętności
 • koncentracja - wychowankowie uczą się dokładności i systematyczności podczas działania
 • lekcje ciszy - dzieci nabierają wprawy w umiejętności pracy w ciszy
 • porządek - dzieci nabywają umiejętności utrzymywaniu porządku w swoim otoczeniu
 • społeczne reguły - łączenie w grupy dzieci w różnym wieku (zazwyczaj trzy roczniki), co umożliwia wzajemne uczenie się od siebie; wykształcenie u dzieci świadomości, że nie wolno przeszkadzać, ranić i niszczyć
 • obserwacja - to podstawowa zasada umożliwiająca dorosłym zapoznanie się ze światem dziecka; wychowawca powinien z baczną uwaga i dużym szacunkiem obserwować dziecko, aby zauważyć ewentualne przeszkody w rozwoju; obserwacja daje możliwość bycie przewodnikiem dziecka
 • indywidualny tok rozwoju - każde dziecko powinno rozwijać się według indywidualnych możliwości i własnego tempa, powinno podejmować tylko te zadania, do których jest już przygotowane; każde dziecko zasługuje na życzliwość, uwagę i indywidualną opiekę wychowawcy.

Istotnym elementem pedagogiki Marii Montessori jest autorski zestaw materiałów edukacyjnych. Pomoce dydaktyczne stosowane przez włoską lekarkę charakteryzują się kilkoma podstawowymi cechami:

  • są wykonane w sposób prosty, precyzyjny i estetyczny
  • ich wykonanie uwzględnia potrzebę stopniowania trudności
  • są przystosowane do konkretnych potrzeb rozwojowych wychowanka
  • charakteryzują się logiczną spójnością
  • ich wykonanie i sposób konstrukcji daje możliwość samodzielnej kontroli błędów i pomyłek
  • są oryginalne - w żadnym egzemplarzu nie powtarza się żaden element.

 

 

Zajęcia w grupie I odbywają się w piątki w godz. 10.00-10.30 
Prowadząca: Jolanta Romaniuk


Zajęcia umuzykalniajace 

 Zajęcia rytmiczno- umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez:
- rozwijanie słuchu muzycznego
- kształcenie poczucia rytmu
- poprawne śpiewanie piosenek
- poprawne i estetyczne poruszanie się
- wspólne muzykowanie
- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.
Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez:
- kształtowanie społecznych postaw i zachowań
- nabywanie umiejętności kontaktowania się i współdziałania w grupie
- rozwijanie silnej woli
- budzenie wiary we własne siły i celowości podejmowanych wysiłków
- wyrabianie umiejętności skupienia się i koncentracji na wykonywanej czynności
- kształtowanie umiejętności zauważania innych i poczucia odpowiedzialności
Formy i rodzaje zajęć muzycznych w przedszkolu
- śpiew
- zabawy ruchowe przy muzyce
- taniec
- ćwiczenia rytmiczne, agogiczne i wykorzystujące elementy dynamiki
- gra na instrumentach perkusyjnych

 

Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej.

W dbałości o zdrowy rozwój ruchowy dzieci w naszym przedszkolu prowadzone są gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej. Jak dobrze wiemy wszelkie nawyki kształtują się u dzieci już od najmłodszych lat, dlatego staramy się aby nawyk prawidłowej postawy utrzymywał się           u naszych przedszkolaków jak najwcześniej. Dla dzieci najodpowiedniejszą formą ruchu jest zabawa, dlatego też to właśnie poprzez gry i zabawy nasi podopieczni uczą się odruchu prawidłowej postawy.

 

Podstawowe cele płynące z zastosowania zabaw i gier ruchowych w gimnastyce korekcyjnej:

 

Cele edukacyjne:

- kształtują odruch prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach wyjściowych,

- wpływają na poszczególne grupy mięśniowe w celu likwidacji dystonii mięśniowej,

- wyrabiają zdolności do długotrwałego utrzymywania skorygowanej postawy,

- sprzyjają odciążeniu kręgosłupa od ucisku osiowego poprzez leżenie, pełzanie, ślizgi na czworakach,

- podnoszą ogólną sprawność i wydolność organizmu,

- utrzymują prawidłową ruchomość kręgosłupa,

- wzmacniają grupy mięśniowe, które w głównej mierze decydują o prawidłowej postawie i  wydolności stóp.

 

Cele wychowawcze:

- uatrakcyjniają zajęcia poprzez wprowadzenie radosnego nastroju

i dobrego samopoczucia,

- stwarzają najlepsze warunki do czynnego wypoczynku,

- wyrabiają dodatnie cechy charakteru, a w szczególności świadomą dyscyplinę

i karność,

- wyrabiają nawyk dokładnego wykonywania zadań korekcyjnych i wychwytywania błędów,

- wyrabiają nawyk respektowania przepisów zabaw i gier ruchowych,

- rozwijają umiejętność zespołowego współdziałania i współzawodnictwa,

- uczą pokonywania nieśmiałości w zespole,

- uczą koleżeństwa, społecznej odpowiedzialności.

                             

Aktualna Data i Czas

Wtorek, 15, czerwiec 2021

Ststystyka

Użytkowników:
9
Artykułów:
322
Odsłon artykułów:
264979

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.